Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 4:2

New American Standard Version
2 Corinthians 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but we have renounced the things hidden because of shame, not walking in craftiness or adulterating the word of God, but by the manifestation of truth commending ourselves to every man's conscience in the sight of God.
NA26 – ἀλλὰ ἀπειπάμεθα (5639) τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες (5723) ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες (5723) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες (5723) ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
WH – αλλα απειπαμεθα (5639) τα κρυπτα της αισχυνης μη περιπατουντες (5723) εν πανουργια μηδε δολουντες (5723) τον λογον του θεου αλλα τη φανερωσει της αληθειας συνιστανοντες (5723) εαυτους προς πασαν συνειδησιν ανθρωπων ενωπιον του θεου
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܰܣܠܺܝܢܰܢ ܟ݁ܰܣܝܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢܰܢ ܒ݁ܚܳܪܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܳܟ݂ܠܺܝܢܰܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile