Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 4:1

New American Standard Bible
2 Corinthians 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart,
NA26 – Διὰ τοῦτο, ἔχοντες (5723) τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεήθημεν, (5681) οὐκ ἐγκακοῦμεν, (5719)
WH – δια τουτο εχοντες (5723) την διακονιαν ταυτην καθως ηλεηθημεν (5681) ουκ εγκακουμεν (5719)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܚܡܶܐ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܥܠܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile