Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:10

New American Standard Version
2 Corinthians 12:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake; for when I am weak, then I am strong.
NA26 – διὸ εὐδοκῶ (5719) ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, (5725) τότε δυνατός εἰμι. (5748)
WH – διο ευδοκω (5719) εν ασθενειαις εν υβρεσιν εν αναγκαις εν διωγμοις και στενοχωριαις υπερ χριστου οταν γαρ ασθενω (5725) τοτε δυνατος ειμι (5719)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܒ݁ܨܰܥܪܳܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܶܐ ܒ݁ܰܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܒ݁ܰܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile