Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:24

New American Standard Version
1 Timothy 5:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The sins of some men are quite evident, going before them to judgment; for others, their {sins} follow after.
NA26 – Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, (5748) προάγουσαι (5723) εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν· (5719)
WH – τινων ανθρωπων αι αμαρτιαι προδηλοι εισιν (5719) προαγουσαι (5723) εις κρισιν τισιν δε και επακολουθουσιν (5719)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܩܰܕ݁ܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile