Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:15

New American Standard Version
1 Peter 4:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Make sure that none of you suffers as a murderer, or thief, or evildoer, or a troublesome meddler;
NA26 – μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω (5720) ὡς φονεὺς κλέπτης κακοποιὸς ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος·
WH – μη γαρ τις υμων πασχετω (5720) ως φονευς η κλεπτης η κακοποιος η ως αλλοτριεπισκοπος
PES – ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܐܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile