Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:16

New American Standard Version
1 Peter 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Act} as free men, and do not use your freedom as a covering for evil, but {use it} as bondslaves of God.
NA26 – ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες (5723) τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ ὡς θεοῦ δοῦλοι.
WH – ως ελευθεροι και μη ως επικαλυμμα εχοντες (5723) της κακιας την ελευθεριαν αλλ ως θεου δουλοι
PES – ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܚܺܐܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile