Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:26

New American Standard Version
1 Corinthians 9:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I run in such a way, as not without aim; I box in such a way, as not beating the air;
NA26 – ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω (5719) ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω (5719) ὡς οὐκ ἀέρα δέρων· (5723)
WH – εγω τοινυν ουτως τρεχω (5719) ως ουκ αδηλως ουτως πυκτευω (5719) ως ουκ αερα δερων (5723)
PES – ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐܐܰܪ ܟ݁ܳܬ݂ܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile