Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:17

New American Standard Version
1 Corinthians 9:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if I do this voluntarily, I have a reward; but if against my will, I have a stewardship entrusted to me.
NA26 – εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, (5719) μισθὸν ἔχω· (5719) εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι. (5769)
WH – ει γαρ εκων τουτο πρασσω (5719) μισθον εχω (5719) ει δε ακων οικονομιαν πεπιστευμαι (5769)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܳܥܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܡܗܰܝܡܰܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile