Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 5:10

New American Standard Version
1 Corinthians 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I {did} not at all {mean} with the immoral people of this world, or with the covetous and swindlers, or with idolaters, for then you would have to go out of the world.
NA26 – οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε (5707) ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.
WH – ου παντως τοις πορνοις του κοσμου τουτου η τοις πλεονεκταις και αρπαξιν η ειδωλολατραις επει ωφειλετε (5707) αρα εκ του κοσμου εξελθειν (5629)
PES – ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܙܰܢܳܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܦ݁ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile