Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:20

New American Standard Version
1 Corinthians 3:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and again, "" Lord of the wise, ."
NA26 – καὶ πάλιν, Κύριος γινώσκει (5719) τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν (5748) μάταιοι.
WH – και παλιν κυριος γινωσκει (5719) τους διαλογισμους των σοφων οτι εισιν (5719) ματαιοι
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܕ݁ܰܣܪܺܝܩܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile