Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:10

New American Standard Bible
1 Corinthians 16:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now if Timothy comes, see that he is with you without cause to be afraid, for he is doing the Lord's work, as I also am.
NA26 – Ἐὰν δὲ ἔλθῃ (5632) Τιμόθεος, βλέπετε (5720) ἵνα ἀφόβως γένηται (5638) πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται (5736) ὡς κἀγώ·
WH – εαν δε ελθη (5632) τιμοθεος βλεπετε (5720) ινα αφοβως γενηται (5638) προς υμας το γαρ εργον κυριου εργαζεται (5736) ως [ εγω | καγω ]
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܚܙܰܘ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݁ܶܚܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile