Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:2

New American Standard Version
1 Corinthians 15:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain.
NA26 – δι οὗ καὶ σῴζεσθε, (5743) τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην (5668) ὑμῖν εἰ κατέχετε, (5719) ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. (5656)
WH – δι ου και σωζεσθε (5743) τινι λογω ευηγγελισαμην (5668) υμιν ει κατεχετε (5719) εκτος ει μη εικη επιστευσατε (5656)
PES – ܘܒ݂ܶܗ ܚܳܐܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܣܰܒ݁ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile