Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:2

New American Standard Version
1 Corinthians 12:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You know that when you were pagans, {you were} led astray to the mute idols, however you were led.
NA26 – Οἴδατε (5758) ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε (5713) πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε (5712) ἀπαγόμενοι. (5746)
WH – οιδατε (5758) οτι οτε εθνη ητε (5707) προς τα ειδωλα τα αφωνα ως αν ηγεσθε (5712) απαγομενοι (5746)
PES – ܕ݁ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܠܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile