Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:34

New American Standard Version
1 Corinthians 11:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone is hungry, let him eat at home, so that you will not come together for judgment. The remaining matters I will arrange when I come.
NA26 – εἴ τις πεινᾷ, (5719) ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, (5720) ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. (5741) Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω (5632) διατάξομαι.
WH – ει τις πεινα (5719) εν οικω εσθιετω (5720) ινα μη εις κριμα συνερχησθε (5741) τα δε λοιπα ως αν ελθω (5632) διαταξομαι (5695)
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܶܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܶܠܥܰܣ ܕ݁ܠܳܐ ܠܚܰܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܥܰܠ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܦ݁ܰܩܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile