Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:19

New American Standard Version
1 Corinthians 11:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For there must also be factions among you, so that those who are approved may become evident among you.
NA26 – δεῖ (5904) γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, (5750) ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται (5638) ἐν ὑμῖν.
WH – δει (5719) γαρ και αιρεσεις εν υμιν ειναι (5721) ινα [και] οι δοκιμοι φανεροι γενωνται (5638) εν υμιν
PES – ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܚܶܪܝܳܢܶܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܩܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile