Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:2

New American Standard Bible
Titus 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in the hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised long ages ago,
NA26 – ἐπ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο (5662) ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων,
WH – επ ελπιδι ζωης αιωνιου ην επηγγειλατο (5662) ο αψευδης θεος προ χρονων αιωνιων
PES – ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile