Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:29

New American Standard Bible
Romans 8:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For those whom He foreknew, He also predestined {to become} conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren;
NA26 – ὅτι οὓς προέγνω, (5656) καὶ προώρισεν (5656) συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι (5750) αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·
WH – οτι ους προεγνω (5627) και προωρισεν (5656) συμμορφους της εικονος του υιου αυτου εις το ειναι (5721) αυτον πρωτοτοκον εν πολλοις αδελφοις
PES – ܘܡܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܝܺܕ݂ܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܪܫܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܽܘܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܐܚܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile