Lectionary Calendar
Tuesday, February 20th, 2024
the First Week of Lent
There are 40 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:7

New American Standard Bible
Romans 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if through my lie the truth of God abounded to His glory, why am I also still being judged as a sinner?
NA26 – εἰ δὲ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν (5656) εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; (5743)
WH – ει δε η αληθεια του θεου εν τω εμω ψευσματι επερισσευσεν (5656) εις την δοξαν αυτου τι ετι καγω ως αμαρτωλος κρινομαι (5743)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܝ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile