Lectionary Calendar
Friday, April 19th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:8

New American Standard Bible
Romans 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – First, I thank my God through Jesus Christ for you all, because your faith is being proclaimed throughout the whole world.
NA26 – Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ (5719) τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται (5743) ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
WH – πρωτον μεν ευχαριστω (5719) τω θεω μου δια ιησου χριστου περι παντων υμων οτι η πιστις υμων καταγγελλεται (5743) εν ολω τω κοσμω
PES – ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܝ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile