Lectionary Calendar
Wednesday, April 17th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:5

New American Standard Bible
Romans 16:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – also {greet} the church that is in their house. Greet Epaenetus, my beloved, who is the first convert to Christ from Asia.
NA26 – καὶ τὴν κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε (5663) Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν (5748) ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν.
WH – και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν ασπασασθε (5663) επαινετον τον αγαπητον μου ος εστιν (5719) απαρχη της ασιας εις χριστον
PES – ܘܗܰܒ݂ܘ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݁ܶܢܶܛܳܘܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile