Lectionary Calendar
Tuesday, February 20th, 2024
the First Week of Lent
There are 40 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:23

New American Standard Bible
Romans 16:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Gaius, host to me and to the whole church, greets you. Erastus, the city treasurer greets you, and Quartus, the brother.
NA26 – ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Γάϊος ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Ἔραστος οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ἀδελφός.
WH – ασπαζεται (5736) υμας γαιος ο ξενος μου και ολης της εκκλησιας ασπαζεται (5736) υμας εραστος ο οικονομος της πολεως και κουαρτος ο αδελφος
PES – ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܐܺܝܳܘܣ ܡܩܰܒ݁ܠܳܢܝ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܪܰܣܛܳܘܣ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܩܽܘܰܐܪܛܳܘܣ ܐܰܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile