Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:18

New American Standard Bible
Romans 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For such men are slaves, not of our Lord Christ but of their own appetites; and by their smooth and flattering speech they deceive the hearts of the unsuspecting.
NA26 – οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν (5719) ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.
WH – οι γαρ τοιουτοι τω κυριω ημων χριστω ου δουλευουσιν (5719) αλλα τη εαυτων κοιλια και δια της χρηστολογιας και ευλογιας εξαπατωσιν (5719) τας καρδιας των ακακων
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܟ݂ܰܪܣܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܡܶܠܶܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܽܘܪܟ݁ܳܬ݂ܳܐ ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܫܺܝܛܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile