Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:8

New American Standard Bible
Romans 11:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as it is written, ""God , , ."
NA26 – καθὼς γέγραπται, (5769) Ἔδωκεν (5656) αὐτοῖς θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν (5721) καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, (5721) ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
WH – [ καθαπερ | καθως ] γεγραπται (5769) εδωκεν (5656) αυτοις ο θεος πνευμα κατανυξεως οφθαλμους του μη βλεπειν (5721) και ωτα του μη ακουειν (5721) εως της σημερον ημερας
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܕ݂ܰܥܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܥܰܝܢܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܚܪܽܘܢ ܒ݁ܗܶܝܢ ܘܶܐܕ݂ܢܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile