Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:3,7

New American Standard Bible
Revelation 9:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then out of the smoke came locusts upon the earth, and power was given them, as the scorpions of the earth have power.
NA26 – καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη (5681) αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν (5719) ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς.
WH – και εκ του καπνου εξηλθον (5627) ακριδες εις την γην και εδοθη (5681) αυταις εξουσια ως εχουσιν (5719) εξουσιαν οι σκορπιοι της γης
PES – ܘܡܶܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܘ ܩܰܡܨܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܥܶܩܰܪܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 9:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The appearance of the locusts was like horses prepared for battle; and on their heads appeared to be crowns like gold, and their faces were like the faces of men.
NA26 – Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις (5772) εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων,
WH – και τα ομοιωματα των ακριδων ομοια ιπποις ητοιμασμενοις (5772) εις πολεμον και επι τας κεφαλας αυτων ως στεφανοι ομοιοι χρυσω και τα προσωπα αυτων ως προσωπα ανθρωπων
PES – ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܡܨܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܪܺܫܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܰܐܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܦ݁ܶܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile