Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:20

New American Standard Bible
Revelation 9:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands, so as not to worship demons, and the idols of gold and of silver and of brass and of stone and of wood, which can neither see nor hear nor walk;
NA26 – Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν (5681) ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐδὲ μετενόησαν (5656) ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν (5692) τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, οὔτε βλέπειν (5721) δύνανται (5736) οὔτε ἀκούειν (5721) οὔτε περιπατεῖν, (5721)
WH – και οι λοιποι των ανθρωπων οι ουκ απεκτανθησαν (5681) εν ταις πληγαις ταυταις [ ου | ουδε ] μετενοησαν (5656) εκ των εργων των χειρων αυτων ινα μη προσκυνησουσιν (5692) τα δαιμονια και τα ειδωλα τα χρυσα και τα αργυρα και τα χαλκα και τα λιθινα και τα ξυλινα α ουτε βλεπειν (5721) δυνανται (5736) ουτε ακουειν (5721) ουτε περιπατειν (5721)
PES – ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܛܰܠܘ ܒ݁ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܕ݂ܰܝܘܶܐ ܘܠܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ ܘܕ݂ܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܨܶܝܢ ܐܰܘ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile