Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:10

New American Standard Bible
Revelation 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'Because you have kept the word of My perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that {hour} which is about to come upon the whole world, to test those who dwell on the earth.
NA26 – ὅτι ἐτήρησας (5656) τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω (5692) ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης (5723) ἔρχεσθαι (5738) ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι (5658) τοὺς κατοικοῦντας (5723) ἐπὶ τῆς γῆς.
WH – οτι ετηρησας (5656) τον λογον της υπομονης μου καγω σε τηρησω (5692) εκ της ωρας του πειρασμου της μελλουσης (5723) ερχεσθαι (5738) επι της οικουμενης ολης πειρασαι (5658) τους κατοικουντας (5723) επι της γης
PES – ܥܰܠ ܕ݁ܰܢܛܰܪܬ݁ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܝ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܛܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܳܗ ܬ݁ܺܐܒ݂ܶܝܠ ܕ݁ܰܢܢܰܣܶܐ ܠܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile