Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:18

New American Standard Bible
Revelation 21:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The material of the wall was jasper; and the city was pure gold, like clear glass.
NA26 – καὶ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.
WH – και η ενδωμησις του τειχους αυτης ιασπις και η πολις χρυσιον καθαρον ομοιον υαλω καθαρω
PES – ܘܕ݂ܽܘܡܣܳܐ ܕ݁ܫܽܘܪܳܗ ܝܰܫܦ݁ܶܗ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile