Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:21

New American Standard Bible
Revelation 19:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the rest were killed with the sword which came from the mouth of Him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh.
NA26 – καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν (5681) ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου (5740) ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν (5681) ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.
WH – και οι λοιποι απεκτανθησαν (5681) εν τη ρομφαια του καθημενου (5740) επι του ιππου τη εξελθουση (5631) εκ του στοματος αυτου και παντα τα ορνεα εχορτασθησαν (5681) εκ των σαρκων αυτων
PES – ܘܰܕ݂ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܩܰܛܰܠܘ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܣܽܘܣܝܳܐ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܛܰܝܪܳܐ ܣܶܒ݂ܥܰܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile