Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:16

New American Standard Bible
Revelation 18:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, 'Woe, woe, the great city, she who was clothed in fine linen and purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls;
NA26 – λέγοντες, (5723) Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, περιβεβλημένη (5772) βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη (5772) ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ,
WH – λεγοντες (5723) ουαι ουαι η πολις η μεγαλη η περιβεβλημενη (5772) βυσσινον και πορφυρουν και κοκκινον και κεχρυσωμενη (5772) [εν] χρυσιω και λιθω τιμιω και μαργαριτη
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܘܳܝ ܘܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܥܰܛܦ݂ܳܐ ܒ݁ܽܘܨܳܐ ܘܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܘܰܙܚܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܗܒ݂ܳܢ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile