Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:13

New American Standard Version
Revelation 18:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and cinnamon and spice and incense and perfume and frankincense and wine and olive oil and fine flour and wheat and cattle and sheep, and {cargoes} of horses and chariots and slaves and human lives.
NA26 – καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.
WH – και κινναμωμον και αμωμον και θυμιαματα και μυρον και λιβανον και οινον και ελαιον και σεμιδαλιν και σιτον και κτηνη και προβατα και ιππων και ρεδων και σωματων και ψυχας ανθρωπων
PES – ܘܩܽܘܢܺܝܡܳܘܢ ܘܒ݂ܶܣܡܶܐ ܘܡܽܘܪܳܘܢ ܘܰܠܒ݂ܽܘܢܬ݁ܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܥܶܪܒ݁ܶܐ ܘܪܰܟ݂ܫܳܐ ܘܡܰܪܟ݁ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser: