Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:4

New American Standard Bible
Revelation 17:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The woman was clothed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a gold cup full of abominations and of the unclean things of her immorality,
NA26 – καὶ γυνὴ ἦν (5713) περιβεβλημένη (5772) πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη (5772) χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα (5723) ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον (5723) βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς,
WH – και η γυνη ην (5707) περιβεβλημενη (5772) πορφυρουν και κοκκινον και κεχρυσωμενη (5772) χρυσιω και λιθω τιμιω και μαργαριταις εχουσα (5723) ποτηριον χρυσουν εν τη χειρι αυτης γεμον (5723) βδελυγματων και τα ακαθαρτα της πορνειας αυτης
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܡܥܰܛܦ݂ܳܐ ܐܰܪܓ݂ܳܘܢܶܐ ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܗܒ݂ܳܢ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܗ ܘܰܡܠܶܐ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile