Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:9

New American Standard Bible
Revelation 16:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Men were scorched with fierce heat; and they blasphemed the name of God who has the power over these plagues, and they did not repent so as to give Him glory.
NA26 – καὶ ἐκαυματίσθησαν (5681) οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν (5656) τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος (5723) τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν (5656) δοῦναι (5629) αὐτῷ δόξαν.
WH – και εκαυματισθησαν (5681) οι ανθρωποι καυμα μεγα και εβλασφημησαν (5656) το ονομα του θεου του εχοντος (5723) την εξουσιαν επι τας πληγας ταυτας και ου μετενοησαν (5656) δουναι (5629) αυτω δοξαν
PES – ܘܶܐܬ݂ܚܡܶܡܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܒ݁ܚܽܘܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ܘ ܠܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile