Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:18

New American Standard Bible
Revelation 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder; and there was a great earthquake, such as there had not been since man came to be upon the earth, so great an earthquake {was it, and} so mighty.
NA26 – καὶ ἐγένοντο (5633) ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο (5633) μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο (5633) ἀφ οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο (5633) ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας.
WH – και εγενοντο (5633) αστραπαι και φωναι και βρονται και σεισμος εγενετο (5633) μεγας οιος ουκ εγενετο (5633) αφ ου [ ανθρωποι εγενοντο (5633) | ανθρωπος εγενετο (5633) ] επι της γης τηλικουτος σεισμος ουτως μεγας
PES – ܘܰܗܘܰܘ ܒ݁ܰܪܩܶܐ ܘܪܰܥܡܶܐ ܘܢܰܘܕ݁ܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile