Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:7

New American Standard Bible
Revelation 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they have finished their testimony, the beast that comes up out of the abyss will make war with them, and overcome them and kill them.
NA26 – καὶ ὅταν τελέσωσιν (5661) τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον (5723) ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει (5692) μετ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει (5692) αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ (5692) αὐτούς.
WH – και οταν τελεσωσιν (5661) την μαρτυριαν αυτων το θηριον το αναβαινον (5723) εκ της αβυσσου ποιησει (5692) μετ αυτων πολεμον και νικησει (5692) αυτους και αποκτενει (5692) αυτους
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܡܠܺܝܘ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܠܩܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܙܟ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬ݂ܶܩܛܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile