Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:2

New American Standard Version
Revelation 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Leave out the court which is outside the temple and do not measure it, for it has been given to the nations; and they will tread under foot the holy city for forty-two months.
NA26 – καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε (5628) ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, (5661) ὅτι ἐδόθη (5681) τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν (5692) μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο.
WH – και την αυλην την εξωθεν του ναου εκβαλε (5628) εξωθεν και μη αυτην μετρησης (5661) οτι εδοθη (5681) τοις εθνεσιν και την πολιν την αγιαν πατησουσιν (5692) μηνας τεσσερακοντα [και] δυο
PES – ܘܰܠܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܡܫܚܺܝܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܢܕ݂ܽܘܫܽܘܢ ܝܰܪܚܶܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser: