Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 10:9

New American Standard Bible
Revelation 10:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So I went to the angel, telling him to give me the little book. And he *said to me, ""Take it and eat it; it will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey."
NA26 – καὶ ἀπῆλθα (5627) πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων (5723) αὐτῷ δοῦναί (5629) μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει (5719) μοι, Λάβε (5628) καὶ κατάφαγε (5628) αὐτό, καὶ πικρανεῖ (5692) σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται (5704) γλυκὺ ὡς μέλι.
WH – και απηλθα (5627) προς τον αγγελον λεγων (5723) αυτω δουναι (5629) μοι το βιβλαριδιον και λεγει (5719) μοι λαβε (5628) και καταφαγε (5628) αυτο και πικρανει (5692) σου την κοιλιαν αλλ εν τω στοματι σου εσται (5695) γλυκυ ως μελι
PES – ܘܶܐܙܶܠ݈ܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܺܝ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܣܰܒ݂ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܳܝܗ݈ܝ ܘܢܰܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܟ݁ܰܪܣܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܒ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile