Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 10:2,8

New American Standard Bible
Revelation 10:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he had in his hand a little book which was open. He placed his right foot on the sea and his left on the land;
NA26 – καὶ ἔχων (5723) ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγμένον. (5772) καὶ ἔθηκεν (5656) τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς,
WH – και εχων (5723) εν τη χειρι αυτου βιβλαριδιον ηνεωγμενον (5772) και εθηκεν (5656) τον ποδα αυτου τον δεξιον επι της θαλασσης τον δε ευωνυμον επι της γης
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܐ ܘܣܳܡ ܪܶܓ݂ܠܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܣܶܡܳܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 10:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the voice which I heard from heaven, {I heard} again speaking with me, and saying, ""Go, take the book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the land."
NA26 – Καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα (5656) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν (5723) μετ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν, (5723) Ὕπαγε (5720) λάβε (5628) τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον (5772) ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος (5761) ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
WH – και η φωνη ην ηκουσα (5656) εκ του ουρανου παλιν λαλουσαν (5723) μετ εμου και λεγουσαν (5723) υπαγε (5720) λαβε (5628) το βιβλιον το ηνεωγμενον (5772) εν τη χειρι του αγγελου του εστωτος (5761) επι της θαλασσης και επι της γης
PES – ܘܩܳܠܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܘܳܐܡܰܪ ܙܶܠ ܣܰܒ݂ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile