Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:9

New American Standard Bible
Matthew 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As Jesus went on from there, He saw a man called Matthew, sitting in the tax collector's booth; and He *said to him, ""Follow Me!" And he got up and followed Him.
NA26 – Καὶ παράγων (5723) Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν (5627) ἄνθρωπον καθήμενον (5740) ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόμενον, (5746) καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Ἀκολούθει (5720) μοι. καὶ ἀναστὰς (5631) ἠκολούθησεν (5656) αὐτῷ.
WH – και παραγων (5723) ο ιησους εκειθεν ειδεν (5627) ανθρωπον καθημενον (5740) επι το τελωνιον μαθθαιον λεγομενον (5746) και λεγει (5719) αυτω ακολουθει (5720) μοι και αναστας (5631) ηκολουθησεν (5656) αυτω
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܙܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܡܰܬ݁ܰܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile