Lectionary Calendar
Thursday, April 18th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:7

New American Standard Bible
Matthew 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words.
NA26 – Προσευχόμενοι (5740) δὲ μὴ βατταλογήσητε (5661) ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν (5719) γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. (5701)
WH – προσευχομενοι (5740) δε μη βατταλογησητε (5661) ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν (5719) γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται (5701)
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܦ݂ܰܩܩܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile