Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:28

New American Standard Bible
Matthew 6:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow; they do not toil nor do they spin,
NA26 – καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; (5720) καταμάθετε (5628) τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν (5719) οὐδὲ νήθουσιν· (5719)
WH – και περι ενδυματος τι μεριμνατε (5719) καταμαθετε (5628) τα κρινα του αγρου πως αυξανουσιν (5719) ου κοπιωσιν (5719) ουδε νηθουσιν (5719)
PES – ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܝܳܨܦ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܫܽܘܫܰܢܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܪܳܒ݂ܝܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܠܳܐܝܳܢ ܘܠܳܐ ܥܳܙܠܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile