Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:16

New American Standard Bible
Matthew 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites {do,} for they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full.
NA26 – Ὅταν δὲ νηστεύητε, (5725) μὴ γίνεσθε (5737) ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν (5719) γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν (5652) τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· (5723) ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἀπέχουσιν (5719) τὸν μισθὸν αὐτῶν.
WH – οταν δε νηστευητε (5725) μη γινεσθε (5737) ως οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν (5719) γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν (5652) τοις ανθρωποις νηστευοντες (5723) αμην λεγω (5719) υμιν απεχουσιν (5719) τον μισθον αυτων
PES – ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܡܺܝܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile