Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:13

New American Standard Bible
Matthew 6:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. [For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.]'
NA26 – καὶ μὴ εἰσενέγκῃς (5661) ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι (5663) ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
WH – και μη εισενεγκης (5661) ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι (5663) ημας απο του πονηρου
PES – ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile