Lectionary Calendar
Tuesday, March 5th, 2024
the Third Week of Lent
There are 26 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:39

New American Standard Bible
Matthew 5:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also.
NA26 – ἐγὼ δὲ λέγω (5719) ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι (5629) τῷ πονηρῷ· ἀλλ ὅστις σε ῥαπίζει (5719) εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου, στρέψον (5657) αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
WH – εγω δε λεγω (5719) υμιν μη αντιστηναι (5629) τω πονηρω αλλ οστις σε ραπιζει (5719) εις την δεξιαν σιαγονα [σου] στρεψον (5657) αυτω και την αλλην
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡܽܘܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܡܳܚܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܦ݂ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile