Lectionary Calendar
Tuesday, April 16th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:12

New American Standard Bible
Matthew 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""His winnowing fork is in His hand, and He will thoroughly clear His threshing floor; and He will gather His wheat into the barn, but He will burn up the chaff with unquenchable fire."
NA26 – οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ (5692) τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει (5692) πυρὶ ἀσβέστῳ.
WH – ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει (5692) την αλωνα αυτου και συναξει (5692) τον σιτον αυτου εις την αποθηκην το δε αχυρον κατακαυσει (5692) πυρι ασβεστω
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܪܰܦ݂ܫܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܰܡܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܐܶܕ݁ܪܰܘܗ݈ܝ ܘܚܶܛܶܐ ܟ݁ܳܢܶܫ ܠܰܐܘܨܪܰܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܶܒ݂ܢܳܐ ܡܰܘܩܶܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܳܥܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile