Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:13,19

New American Standard Bible
Matthew 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when they had gone, behold, an angel of the Lord *appeared to Joseph in a dream and said, ""Get up! Take the Child and His mother and flee to Egypt, and remain there until I tell you; for Herod is going to search for the Child to destroy Him."
NA26 – Ἀναχωρησάντων (5660) δὲ αὐτῶν ἰδοὺ (5628) ἄγγελος κυρίου φαίνεται (5727) κατ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων, (5723) Ἐγερθεὶς (5685) παράλαβε (5628) τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε (5720) εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι (5749) ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω (5632) σοι· μέλλει (5719) γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν (5721) τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι (5658) αὐτό.
WH – αναχωρησαντων (5660) δε αυτων ιδου (5640) αγγελος κυριου φαινεται (5727) κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων (5723) εγερθεις (5685) παραλαβε (5628) το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε (5720) εις αιγυπτον και ισθι (5720) εκει εως αν ειπω (5632) σοι μελλει (5719) γαρ ηρωδης ζητειν (5721) το παιδιον του απολεσαι (5658) αυτο
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܩܽܘܡ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܰܥܪܽܘܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܗܘܺܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܠܡܶܒ݂ܥܝܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Herod died, behold, an angel of the Lord *appeared in a dream to Joseph in Egypt, and said,
NA26 – Τελευτήσαντος (5660) δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ (5628) ἄγγελος κυρίου φαίνεται (5727) κατ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
WH – τελευτησαντος (5660) δε του ηρωδου ιδου (5640) αγγελος κυριου φαινεται (5727) κατ οναρ τω ιωσηφ εν αιγυπτω
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile