Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:7

New American Standard Bible
Matthew 27:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they conferred together and with the money bought the Potter's Field as a burial place for strangers.
NA26 – συμβούλιον δὲ λαβόντες (5631) ἠγόρασαν (5656) ἐξ αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.
WH – συμβουλιον δε λαβοντες (5631) ηγορασαν (5656) εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ܘ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܘܰܙܒ݂ܰܢܘ ܒ݁ܶܗ ܐܳܓ݂ܽܘܪܣܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܚܳܪܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile