Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:56

New American Standard Bible
Matthew 27:56
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Among them was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee.
NA26 – ἐν αἷς ἦν (5713) Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
WH – εν αις ην (5707) μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και ιωσηφ μητηρ και η μητηρ των υιων ζεβεδαιου
PES – ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ ܘܶܐܡܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile