Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:24

New American Standard Bible
Matthew 24:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect.
NA26 – ἐγερθήσονται (5701) γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν (5692) σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς·
WH – εγερθησονται (5701) γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν (5692) σημεια μεγαλα και τερατα ωστε [ πλανασθαι (5745) | πλανησαι (5658) ] ει δυνατον και τους εκλεκτους
PES – ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܫܺܝܚܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܛܥܽܘܢ ܐܶܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile