Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:18

New American Standard Bible
Matthew 24:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Whoever is in the field must not turn back to get his cloak.
NA26 – καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω (5657) ὀπίσω ἆραι (5658) τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
WH – και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω (5657) οπισω αραι (5658) το ιματιον αυτου
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܩܠܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܗܦ݂ܶܟ݂ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܠܒ݂ܳܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile