Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:12

New American Standard Bible
Matthew 22:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he *said to him, 'Friend, how did you come in here without wedding clothes?' And the man was speechless.
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες (5627) ὧδε μὴ ἔχων (5723) ἔνδυμα γάμου; δὲ ἐφιμώθη. (5681)
WH – και λεγει (5719) αυτω εταιρε πως εισηλθες (5627) ωδε μη εχων (5723) ενδυμα γαμου ο δε εφιμωθη (5681)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܒ݂ܪܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܥܰܠܬ݁ ܠܟ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܬ݁ܰܩ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile